واحد آزمایشگاه
واحد آزمایشگاه

در شرکت صنایع بسپاران آلاشت مواد اولیه در بدو ورود به کارخانه مورد آزمایش قرار گرفته و پس از اخذ تأییدیه واحد آزمایشگاه وارد خط تولید می گردد. نمونه هایی از آزمایشات انجام شده بر روی مواد اولیه به شرح زیر می باشد.

 

مواد اولیه
رزینالیاف
چگالیدانسیته سطحی
ویسکوزیتهرطوبت
درصد مواد جامد 
عدد اسیدی 
دمای پخت 
زمان پخت 
ژل تایم